otkrijte naša područja rada.

Imamo široko iskustvo u različitim granama prava, a naša područja rada obuhvaćaju pravni odnosi vezani uz nekretnine, zastupanje u postupcima stjecanja državljanstva Republike Hrvatske, stvarno i zemljišnoknjižno pravo, obvezno pravo, obiteljsko i nasljedno pravo, trgovačko pravo i pravo društava, upravno pravo, stečajni, kao i predstečajni postupci i postupci restrukturiranja.

Naš tim dobro zna kakvu težinu pravni savjet ima prilikom donošenja investicijske odluke u nekretnine u Republici Hrvatskoj i prilikom davanja istoga postupamo s maksimalnom pažnjom i oprezom.
Pružamo sveobuhvatne stručne savjete i podršku klijentima koji posluju u raznim sektorima nekretnina, a osobito:

 • stjecanja i raspolaganja (ugovori o kupoprodaji, uknjižbe/predbilježbe/zabilježbe)
 • razvojne projekte
 • projektno financiranje
 • ugovore o građenju
 • ugovore o zakupu/najmu
 • ugovori o osnivanju založnog prava (hipoteke)
 • međuvlasnički ugovori
 • sastav različitih izjava i drugih isprava u vezi nekretnina
 • javno privatna partnerstva
 • dozvole
 • pravni due diligence

Ukoliko biste htjeli postati državljanin Republike Hrvatske, a ne znate je li ispunjavate sve uvjete koji su propisani Zakonom o hrvatskom državljanstvu, naši odvjetnici pružit će Vam sveobuhvatnu i kvalitetnu podršku.
S bogatim iskustvom u pravnom savjetovanju klijenata u ovom području, s maksimalnom pažnjom pristupamo analizi da bismo definirali osnovu (porijeklo, rođenje na području Republike Hrvatske, prirođenje, temeljem međunarodnih ugovora) po kojoj možete steći državljanstvo.
Nakon toga pružamo pravnu pomoć prilikom prikupljanja dokumentacije te podnošenja zahtjeva nadležnim tijelima.
Naši klijenti obraćaju nam se iz svih dijelova svijeta, a posebno iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, država Srednje i Južne Amerike, kao i Australije.
Ukoliko Vam je potreban podrobniji pravni savjet o mogućnostima stjecanja hrvatskog državljanstva, obratite nam se s povjerenjem.

Ukoliko namjeravate kupiti stan ili zemljište ili bilo kakvu drugu nekretninu, preporučljivo je angažirati odvjetnika koji poznaje propise na osnovu kojih se stječe nekretnina kako bi se spriječile eventualne nepredvidive situacije.
U praksi se nerijetko događa da zemljišnoknjižno stanje nije usklađeno sa stvarnim stanjem na terenu, kao i situacije u kojim je nekretnina opterećena raznim teretima odnosno da postoji zabilježba spora ili neka druga zabilježba koja predstavlja zapreku u pravnom prometu nekretnine, da podaci u katastru i zemljišnim knjigama nisu usklađeni i slično.
Osim toga, česti su i sporovi koji nastaju u vezi s vlasništvom i drugim stvarnim pravima (služnosti, stvarnopravni tereti, pravo građenja, založno pravo).
Ovo su samo neke od situacija koje uređuje stvarno pravo i zemljišnoknjižno pravo.
Navest ćemo samo neke od usluga koje nudimo:

 • podnošenje prijedloga za upis ili brisanje u zemljišne knjige (vlasništva, hipoteka, prava građenja, stvarnih služnosti, osobnih služnosti)
 • etažiranje
 • opravdanje predbilježbe
 • brisanje predbilježbe
 • zastupanje u svim vrstama zemljišnoknjižnih postupaka (primjerice, provođenje pojedinačnog ispravnog postupka)
 • zastupanje u postupcima radi:
   - predaje u posjed;
   - zaštite od uznemiravanja;
   - smetanja posjeda;
   - zasnivanja nužnog prolaza;
   - zasnivanja služnosti puta;
   - zasnivanja plodouživanja;
   - uređenja međe;
   - razvrgnuća suvlasništva,
 • savjetovanje u vezi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja
 • provjera prostorno-planske dokumentacije
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima ishođenja građevinskih dozvola

Naš tim zastupa klijente u svim vrstama sudskih i izvansudskih postupaka radi ostvarivanja svih vrsta tražbina nastalih iz obveznih odnosa i u radnim sporovima.
Naše usluge obuhvaćaju posebno sastavljanje ugovora o kupnji i prodaji roba, zajedničkom ulaganju i zajedničkom poduhvatu, ortačke ugovore i sve druge vrste ugovora i ugovore o radu.
Nadalje, zastupamo klijente u postupcima radi naknade štete i drugih potraživanja zbog povreda ugovora, iz izvanugovornih odnosa (narušenje zdravlja od strane trećih, oštećenje imovine, i drugo) , stjecanja bez osnove, prometnih nezgoda, nesreća na radu, ili pak šteta nastalih povredom prava osobnosti.
Pravna pomoć našeg tima uključuje:

 • sudska naplata tražbina i dugova
 • sastav svih vrsta ugovora
 • savjetovanje pri sklapanju pravnih poslova i ugovora
 • sudjelovanje/zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova
 • sastav jednostranih izjava volje
 • ostvarenje potraživanja za izvršene radove i usluge
 • postupci osiguranja dokaza
 • postupci naknade štete radi neizvršenja ugovora ili nedostataka u izvršenim radovima
 • potraživanje štete iz izvanugovornih odnosa
 • sastav tužbe radi naknade neimovinske štete – duševnih boli i narušenog zdravlja
 • zastupanje u sporovima između radnika i poslodavca
 • izrada odluka o redovitom odnosno izvanrednom otkazu ugovora o radu
 • zastupanje potrošača
 • zastupanje u regresnim postupcima
 • izrada pravnih mišljenja

Sporove između članova obitelji prvenstveno nastojimo riješiti mirnim putem uz maksimalno očuvanje njihovih interesa, primjerice sklapanjem nagodbe odnosno sporazuma, jer cilj svih uključenih strana bio bi čim prije urediti sporni odnos i imati što manje troškova u takvim postupcima.
Naš tim nudi sljedeće usluge iz ovog područja:

 • Postupci diobe bračne stečevine
 • Sastavljanje predbračnog ugovora
 • Sastav tužbi radi povrata ulaganja u tuđu nekretninu
 • Sastav tužbe radi razvoda braka
 • Zastupanje u postupku razvoda braka
 • Zastupanje u postupcima ostvarenja skrbništva
 • Postupci naplate alimentacije
 • Sastav tužbi radi povećanja / smanjivanja uzdržavanja
 • Sastavljanje oporuka, te ugovora o doživotnom i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
 • Sudjelovanja u ostavinskim postupcima
 • Zastupanje u postupcima pobijanja oporuke
 • Sudjelovanje u postupku utvrđivanja imovine ostavitelja

Naš tim pruža pravnu pomoć klijentima u raznim područjima trgovačkog prava i prava društva, uzimajući u obzir posebnosti svakog pojedinog slučaja, kako bi ostvarili najbolji mogući poslovni model poslovanja. Naš zadatak je omogućiti klijentima bolje razumijevanje kompleksnog pravnog okvira koji regulira njihovo poslovanje.
Naše klijente savjetujemo u raznim pitanjima, uključujući:

 • zajedničke pothvate i partnerstva
 • prekogranične transakcije
 • trgovačke ugovore
 • preuzimanja dioničkih društava
 • restrukturiranja i likvidacije
 • ugovore između članova društva
 • preuzimanja i spajanja
 • due diligence
 • osnivanje trgovačkih društava i pravnu podršku u njihovu poslovanju

Upravni i porezni postupci mogu predstavljati kompleksnu problematiku. Zato naš tim daje jasne, pragmatične savjete koji pomažu klijentima u uspješnom vođenju posla, kao što i osiguravamo da naši klijenti posjeduju potrebne dozvole i programe sukladnosti nužne za uspješno poslovanje.
Naša područja rada osobito uključuju:

 • zastupanje u upravnim postupcima i sporovima (primjerice izrada upravnih tužbi i zastupanje pred upravnim sudom, sastav pravnih lijekova protiv upravnih rješenja, itd.)
 • poreznim i carinskim postupcima
 • zastupanje pred državnim i drugim javnopravnim tijelima
 • savjetovanje prilikom ocjene sukladnosti
 • postupke izdavanja dozvola i koncesija
 • postupcima inspekcijskog nadzora
 • pri izdavanju lokacijskih i građevinskih dozvola
 • postupcima povrata oduzete imovine
 • zastupanje u postupcima izvlaštenja
 • zastupanje u disciplinskim i stegovnim postupcima

Stečaj je posebna vrsta izvanparničnoga postupka koji se provodi radi skupnog namirenja svih vjerovnika stečajnoga dužnika i to unovčenjem njegove imovine te podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima.
Naš tim savjetuje klijente u vezi sa stečajnim i predstečajnim postupcima, kao i restrukturiranjem.
Naše usluge obuhvaćaju osobito:

 • poduzimanje svih pravnih radnji u okviru stečajnih i predstečajnih postupaka
 • pravno savjetovanje stečajnih dužnika i vjerovnika
 • sastav i podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka
 • prijavljivanje potraživanja u stečajnu masu i zastupanje u stečajnim postupcima (npr. u slučaju nepodmirenih potraživanja)
 • zastupanje u stečajnim postupcima
 • zastupanje u odborima vjerovnika
 • sastav i provedba predstečajne nagodbe
 • zastupanje u predstečajnim postupcima

slobodno nas kontaktirajte.